Impact Lahti

For English, please see below.

Tekemisen alusta, kulttuurin kohottaja

Me uskomme, että maailma kaipaa enemmän tilaisuuksia, joissa ihmiset kokoontuvat yhteen ideoimaan, suunnittelemaan ja implementoimaan rohkeita ratkaisuja ajankohtaisiin sosiaalisiin, ympäristöllisiin ja taloudellisiin haasteisiin. Impact Lahti -hanke tukee niitä tuloksia, joita saavutettiin Väristämö-hankkeessa vuonna 2017. Toimintaympäristö on nyt muotoutunut ja valmiina käyttöön. Hankkeen toteutuminen on tärkeää, jotta luovien alojen toimijoiden yhteisö, joka ei olisi muotoutunut ilman Väristämöä, pääsisi kehittymään potentiaaliinsa. Kyseessä ei ole saman hankkeen jatko vaan luonteva siirtyminen seuraavalle portaalle, alustan rakentamisesta toteutukseen ja edelleen kehittämiseen.

Painovoima tarjoaa hauskan ja inspiroivan ympäristön sekä mielenkiintoisia koulutuksia ja tapahtumia, jotka antavat voimaa ihmisille, jotka eivät välttämättä muuten kohtaisi kulttuuria. Luova alusta antaa mahdollisuuden yhteistuotannollisiin ja jopa radikaaleihin projekteihin, joissa osallistujat pääsevät vapauttamaan täyden potentiaalinsa. Tämän hankkeen avulla vahvistamme nuorta taiteilija- ja kulttuuritoimijayhteisöä ja luomme sen avulla tuotteita, toimintamalleja, -ympäristöjä ja oppimisen alustoja mm. erilaisille koulutusorganisaatioille ja yrityksille.

Hanke työllistää ja osallistaa tapahtumien avulla eri sukupuolten ja kulttuurien edustajia tarjoamalla yhdenvertaisen väylän tulla nähdyksi ja kuulluksi sekä mahdollisuuden nauttia elämyksistä. Hanke luo kestävän kehityksen mukaisesti alustan yhteisölliselle kaupunkikulttuurin kehittämiselle.

Hankkeen keskeisimmät tavoitteet tiivistettynä:

 1. Kansainvälistyminen – yhteiset hankkeet ja produktiot, joilla mm. alueen kilpailukyky ja houkuttelevuus kasvaa
 2. Kannattavan liiketoimintamallin luominen kulttuuritoiminnan tuottamiseksi
 3. Koulutus / verkoston osaamisen vahvistaminen
 4. Työllisyyden ja kulttuurialojen yrittäjyyden lisääminen
 5. Verkoston uusien tuotteiden ja palveluiden mahdollistaminen ja tuottaminen
 6. Matkailun ja palveluiden uudet luovat ratkaisut
 7. Aluekehitys ja vetovoiman lisääminen
 8. Hyvinvoinnin lisääminen – uudet tuotteet ja palvelut sekä osallistumalla vaikuttaminen
 9. Kestävä kehitys – kiertotalouden mallit luovien alojen innovaatioiden avulla
 10. Osallistaminen taiteen keinoin eri kohderyhmille: ikääntyneet, nuoret, maahanmuuttajat, kaupunkiaktiivit

Painovoima-yhteisön kautta on työllistynyt suoraan tai välillisesti projekteihin sekä yrittäjinä että freelancereina yli 40 ihmistä taiteen eri aloilta. Väristämö-hankkeen aikana eri toimijoiden välinen yhteistyö pääsi vasta kunnolla käyntiin. Ilman Impact Lahti -hanketta toimijat olisivat joutuneet luopumaan yhteisestä visiosta ja etsimään toimeentulonsa muualta. Yhteisö olisi hajonnut, kun sen edustajilla ei olisi ollut resursseja kehittää toimintaa kannattavaksi liiketoiminnaksi. Hanke ratkaisee ja tasoittaa tietä erilaisten, myös Lahden ulkopuolelta tulevien toimijoiden rantautumiseen muun muassa Lahden uuden tapahtumapuiston alueelle.

Projektipäällikkö: Pekka Litmanen
Hankekoordinaattori / tuottaja: Sanna Virta


***

Platform for action, booster for culture

We believe that the world needs more opportunities for people to come together to think, design and implement bold solutions to current social, environmental and economic challenges.

This project supports the results already achieved by the Väristämö project in 2017 so this operating environment is in place and ready to go. The implementation of the project is important for a community of creative individuals to grow to their potential; it is not a sequel to the same project, but a natural transition to the next stage: Building the platform and further development.

Painovoima provides a fun and inspirational environment as well as interesting courses and events that empowers people who might not otherwise be exposed to arts and culture. The creative platform also provides an opportunity for co-creation and innovative projects where all participants can realize their full potential. Through this project, we are strengthening a young community of artists and cultural activists. Furthermore, within the community we are creating products, operating models, environments and learning platforms available to training organizations and businesses alike.

The project engages and inspires through organizing and hosting events, valuing all gender and culture representatives by providing equal ways to be seen and heard, as well as the opportunity to enjoy the experiences on offer. As a sustainable initiative, we believe the project will create a platform for development within the communities it serves: An urban culture development.

The key objectives of the project are summarised below:

 1. Internationalisation – joint projects and productions -> the region’s competitiveness and attractiveness will grow
 2. Create a profitable business model for producing cultural activities
 3. Coaching/Educating/Strengthening the network’s competences
 4. Increasing local entrepreneurship and employment within the culture sector
 5. Allow and generate new products and services for the community
 6. New creative opportunities for tourism and the service industry
 7. Regional development and increased attraction supporting the tourism industry
 8. Raising prosperity – new products and services, influencing through participation
 9. Sustainable development – trends in the rotation economy through creative innovation
 10. Increased demographics – involvement and participation from all members of society, regardless of age, gender, nationality or cultural heritage

Project Manager: Pekka Litmanen
Project Coordinator / Producer: Sanna Virta